Team Members:

Nr.crt Institutia Pozitie vacanta Persoana

1

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Coseri
Prenume: Sergiu

2

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Sacarescu
Prenume: Liviu

3

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Bercea
Prenume: Maria

4

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Biliuta
Prenume: Gabriela

5

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Chibac
Prenume: Andreea

6

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Gherman
Prenume: Simona Petronela

7

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Floria
Prenume: Mariana

8

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Macsim
Prenume: Ana-Maria

9

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Simionescu
Prenume: Mihaela

10

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Nu

Nume: Hitruc
Prenume: Gabriela

11

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi

Da

Nume: Culica
Prenume: Madalina Elena